Oud-vaderlands recht

Bij de bestudering van de Nederlandse rechtsgeschiedenis spreekt men gewoontegetrouw van het oud-vaderlands recht. Deze term heeft misschien een nationalistische bijsmaak, terwijl er juist voor een lange periode sprake is van verschillende regionale en lokale rechtssystemen. Bovendien dient men steeds te vaststellen of men behalve Noord-Nederlandse ook Belgische, Zuid-Nederlandse geschiedenis wil bekijken. Ondanks deze beperkingen wordt hier de term oud-vaderlands recht gebruikt.

Tot de rechtsgeschiedenis van Nederland en België behoort ook hun koloniale verleden in landen zoals Indonesië, Suriname, de Nederlandse Antillen, Sri Lanka, Zuid-Afrika en Congo.

Concordia - wapen op voormalige Hoofdwacht, Janskerkhof, Utrecht

Het wapen van de Staten van Utrecht met de wapenspreuk van de Republiek der Verenigde Nederlanden, Concordia res parvae crescunt – voormalige Hoofdwacht, Janskerkhof, Utrecht

Voor oudere gedrukte bronnen over en van het oud-vaderlandse recht, zoals rechtsboeken, statuten, verordeningen, plakaatboeken, verzamelingen van vonnissen en adviezen en oude commentaren, kan men terecht bij enkele grote collecties. Daarbij vindt men meestal ter plekke of in de directe omgeving ook de relevante rechtshistorische literatuur.

 • De verzameling van E.M. Meijers (1880-1954) bevond zich vele jaren in het Rechtshistorisch Instituut van de Universiteit Leiden in het Gravensteen, de oude grafelijke gevangenis, maar tegenwoordig kan men ze raadplegen in de Leidse Universiteitsbibliotheek – catalogus : R. Feenstra, M. Duynstee en W. Schwab (ed.), Catalogue des imprimés de la collection Meijers de la Bibliothèque de l’Université de Leyde (Leiden-Zwolle 1980).
 • De verzameling oude drukken bij de Hoge Raad in Den Haag bevat eveneens vele boeken die het oud-vaderlandse recht betreffen, zie P.P. Schmidt, Catalogus Oude drukken in de bibliotheek van de Hoge Raad der Nederlanden (Zwolle 1988) en J.G.B. Pikkemaat, The Old Library of the Supreme Court of the Netherlands (Hilversum 2008).
 • Bij de Juridische Bibliotheek van de Universiteit Utrecht vindt men ook een aanzienlijke verzameling juridische oude drukken, zo’n drieduizend in totaal – een beknopt overzicht ervan is te vinden op een site van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek

Buiten Nederland is er vooral bij de bibliotheek van het Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte te Frankfurt am Main een grote collectie oude drukken voor de Nederlandse rechtsgeschiedenis, zie Douglas Osler, Catalogue of books printed in Spain, Portugal and the Southern and Northern Netherlands from the beginning of printing to 1800 in the library of the Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main 2000). In Parijs is de Bibliothèque Cujas van de Faculté de Droit Panthéon-Sorbonne (Paris I) een startpunt, en in Londen de Dutch-Flemish Section van de British Library.

Bestudering

De bestudering van het oud-vaderlandse recht is met name bevorderd door geleerde genootschappen en verenigingen. Eind achttiende eeuw richtte men in Groningen het genootschap Pro iure patriae excolendo op. In 1860 ontstond de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis (VORG). In 1879 richtte men de Vereniging tot Uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche regt op. De rechtsopvolger hiervan is de vrijwel gelijknamige stichting, meestal afgekort als OVR. De Stichting OVR gaf een eigen tijdschrift uit, de Verslagen en Mededelingen, waarvan twee reeksen zijn verschenen. Vanaf 1999 verschijnt het tijdschrift Pro Memorie. Verder laat OVR in de reeks Werken bronnenuitgaven verschijnen. Er zijn inmiddels vier reeksen. De laatste jaren ondersteunt OVR de publicatie van een reeks procesgidsen voor verschillende rechtbanken en gerechtshoven. Vele van deze edities van oude stedelijke rechtsbronnen zijn gedigitaliseerd in het kader van het project voor het Deutsches Rechtswörterbuch.

Een belangrijke plaats nam ook het NRCD in, het Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie en Rechtsiconografie dat was gehuisvest in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De database met afbeeldingen is voor kaarthouders van de KB bereikbaar via deze link, maar sinds 2012 voor iedereen toegankelijk op Het Geheugen van Nederland. De verschillende rechtshistorische vakgroepen aan de Nederlandse en Belgische universiteiten hebben elk speciale belangstelling voor deelgebieden en/of perioden van het oud-vaderlands recht. Ook het Belgisch-Nederlandse Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis bevat vanaf de oprichting in 1918 regelmatig hierover artikelen. De laatste jaren bestuderen Belgische en Nederlandse rechtshistorici steeds meer de 19e en de 20e eeuw.

Inleidende literatuur

Er bestaan een aantal min of meer klassieke inleidingen tot het oud-vaderlands recht. Universiteiten schrijven vaak traditioneel één of meer van deze boeken voor bij het rechtshistorisch onderwijs. De ordening is hier alfabetisch op auteursnaam.

 • A.S. de Blécourt [bewerkt door H.F.W.D. Fischer], Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht (8e dr., Groningen 1968).
 • P. Gerbenzon en N. Algra, Voortgangh des rechtes. De ontwikkeling van het Nederlandse recht tegen de achtergrond van de Westeuropese cultuur (5e dr., Alphen aan den Rijn 1979).
 • E.J.J. van der Heijden [bewerkt door B.H.D. Hermesdorf], Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht (8e dr., Nijmegen-Utrecht 1968).
 • B.H.D. Hermesdorf [uitgegeven door P.J. Verdam], Rechtsspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het Herfsttij (Nijmegen 1980).
 • J.Ph. de Monté ver Loren [bewerkt door J.E. Spruit], Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling (6e dr., Deventer 1982; 7e dr., Deventer 2000).

Voor de staatsinstellingen vallen de volgende werken te noemen:

 • I.H. Gosses, Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden I: De Middeleeuwen, R.R. Post (ed.) (1e druk 1959; herdruk ‘s-Gravenhage 1979) – oud maar beslist handig
 • R.C. van Caenegem, De instellingen van de Middeleeuwen : geschiedenis van de westerse staatsinstellingen van de Ve tot de XVe eeuw (2e dr., 2 dln., Gent 1977) – met de nodige aandacht voor de Lage Landen
 • J. Kuys, Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen 2004) – door het belang van het prinsbisdom Utrecht stijgt de waarde van dit werk
 • R. Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, H.T. Colenbrander (ed.) (2e dr., 1922; herdruk ‘s-Gravenhage 1980) – een klassieker
 • C.W. van der Pot, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën (Zwolle 1949) – interessant voor de geschiedenis en rol van de provincies in de 19e en 20e eeuw

Voor de 19e eeuw zijn de volgende boeken handig ter oriëntering:

 • G.W.F. Brüggemann en E.C. Coppens, Bibliografische inleiding in de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw (Zutphen 1985)
 • H.A. Diederiks, S. Faber en A.H. Huussen jr. (red.), Strafrecht en criminaliteit (Zutphen 1988; Cahiers voor lokale en regionale geschiedenis, 1)
 • G.A.M. van Synghel (red.), Bronnen voor de criminaliteit en strafrechtspleging vanaf 1811 tot heden (Broncommentaren, 7; Den Haag 2009) – een inleiding en toelichting op vijf soorten bronnen; PDF’s van de hoofdstukken zijn online bij het ING/Huygens Instituut – er zijn twee reeksen, de eerste uitgegeven door de Stichting Archief Publicaties, I-XII, 4 dln., 1987-1990, de tweede door het ING/RGP, 1-8, 8 dln., 1994-2010

Voor België springen enkele werken eruit:

 • R.C. van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw (Brussel 1954).
 • R.C. van Caenegem, Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw (Brussel 1956).
 • J. Monballyu, Six centuries of criminal law : history of criminal law in the Southern Netherlands and Belgium (1400-2000) (Leiden 2014) – eerder als Zes eeuwen strafrecht : de geschiedenis van het Belgische strafrecht (1400-2000) (Leuven 2006).
 • H. de Schepper, E. Aerts, M. Baelde et alii (eds.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden, 1482-1795 (Brussel 1994) – een onmisbare gids voor bronnen en literatuur uit en over de vroegmoderne periode.
 • Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche (eds.) Bronnen voor de studie van het hedendaagse België,19e-21e eeuw (3e ed., 2 dln., Brussel 2017) – de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis biedt deze gids ook online aan; met name ook archieven en bibliotheken komen hierin ter sprake.

Een handzame Engelstalige inleiding tot de Nederlandse rechtsgeschiedenis is bijvoorbeeld Randall Lesaffer, ‘A short legal history of the Netherlands‘, in: Understanding Dutch law, H.S. Taekema (ed.) (Den Haag 2004) 31-58. Over de achtergrond van de huidige beoefening van de rechtsgeschiedenis in België informeert Dirk Heirbaut, ‘Legal history in Belgium’Clio@Themis 1 (2009).

Het kan geen kwaad ook enkele algemene werken over de geschiedenis van Nederland en België te vermelden:

 • Algemene geschiedenis der Nederlanden, D.P. Blok e.a. (ed.) (15 dln., Haarlem 1977-1983) – een prima naslagwerk.
 • Jonathan Israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness and fall 1477-1806 (Oxford 1995) – al bij verschijnen erkend als een klassieker
 • E.H. Kossmann, The Low Countries 1780-1940 (Oxford 1976) – bewerkt tot De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België (4e dr., Amsterdam-Brussel 1984).
 • H. Lademacher, Geschichte der Niederlande (Darmstadt 1983) – vertaald als Geschiedenis van Nederland (Utrecht 1993).
 • De geschiedenis van Nederland (8 dln., Amsterdam 2004-2007) – acht losse delen, met bijvoorbeeld Marco Mostert voor de vroege Middeleeuwen [In de marge van de beschaving, 2009], Wim Blockmans voor de periode 1000-1560 [Metropolen aan de zee, 2010], voor de Republiek (1555-1702) A.Th. van Deursen, De last van veel geluk (2006); voor overzeese geschiedenis tussen 1600 en 1800 J.J.L Gommans en P.C. Emmer, Rijk aan de rand van de wereld (2012) en voor na 1800 H.W. van der DoelZo ver de wereld strekt (2011).

Voor sommige onderwerpen in de Nederlandse geschiedenis zijn er aparte gidsen voor archiefonderzoek verschenen, vele ervan online toegankelijk bij het Huygens Instituut/ING, hier een selectie:

Voor een aantal gewesten volgen hier beknopte overzichten rond de belangrijkste gerechtshoven.

Holland

 • Hof van Holland, Nationaal Archief – de nieuwe inventaris van M.Ch. le Bailly en haar collega’s uit 2008 maakt dit rijke materiaal veel toegankelijker dan voorheen, mede dankzij de uitgebreide literatuurlijst onder Verwant materiaal-Publicaties

De volgende literatuur is speciaal van belang:

 • M.Ch. le Bailly, Recht voor de Raad. Rechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden van de vijftiende eeuw (Hilversum 2001).
 • M.Ch. le Baiily en C.O. Verhas, Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (1582-1795). De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor de Hoge Raad zowel in eerste instantie als in hoger beroep (Hilversum 2006).
 • M.Ch. le Bailly, Procesgids Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (Hilversum 2008).
 • S. ter Braake, Met recht en rekenschap : de ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse tijd (1483-1558) (diss., Leiden 2007, online; Hilversum 2007).
 • W. Heersink e.a., Register Notariorum : de notarissen van het Hof van Holland 1525-1811 (Den Haag 1999).
 • R. Huybrecht, S. Scheffers en J. Scheffers-Hofman, Album advocatorum : de advocaten van het Hof van Holland, 1560-1811 (Den Haag 1996).

Het Nationaal Archief biedt om de site GahetNA verschillende indices aan op het archief van het Hof van Holland, niet alleen op civiele en criminele vonnissen, maar ook op boedelrekeningen, decreten, memorialen, rekesten om mandement, remissies en pardonnen.

Utrecht

Voor Utrecht geeft Caroline Pelser op haar site Huizen aan het Janskerkhof een handig overzicht van archieffondsen, gedrukte procesverslagen en vonnissen, en gedrukte ordonnanties voor de wijze van procederen bij de stedelijke rechtbank en het Hof van Utrecht. Zelf bied ik zowel algemene informatie over de geschiedenis van Utrecht aan als ook specifieke informatie over juridische bronnen. Literatuur over de geschiedenis van stad en provincie vindt men via het Stichts Algemeen Bibliografisch Netwerk bij de Utrechtse Universiteitsbibliotheek en bij Het Utrechts Archief.

Voor het procesrecht kan men zich wenden tot de gids van J.M. Milo en E.G.D. van Dongen, Procesgids Hof van Utrecht. Hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken (Hilversum 2018). Voor de Middeleeuwen is van belang de gids van Jan Kuys, Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen 2004).

Noord-Brabant

 • Dataschurk, Erfgoed ’s Hertogenbosch – een online gids naar strafrechtelijke bronnen, zie ook de pagina voor Rechterlijke archieven
 • Archieven, Brabants Historisch Informatiecentrum, Den Bosch – bij dit regionale archief zijn bijvoorbeeld archiefstukken van de Staatse Raad van Brabant (1586-1811), notarisregisters, vredegerechten, en bij de gescande bronnen honderden schepenprotocollen; het BHIC heeft microfiches van een aantal reeksen uit het archief van de Brusselse Raad van Brabant
 • Raad van Brabant, BHIC – een beknopte handleiding voor het archief van dit gerechtshof (1591-1811) in de Staatse periode

De procesgang voor de Raad van Brabant wordt beschreven in E.J.M.F.C. Broers en B.C.M. Jacobs, Procesgids Staatse Raad van Brabant (Hilversum 2000). Voor Noord-Brabant zijn er de gidsen van J.G.M. Sanders, W.A. den Ham en J. Vriens (red.), Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1572-1795: een institutionele handleiding (Hilversum 1996), en W.G.M. van der Heijden en J.G.M. Sanders, Noord-Brabant in de negentiende eeuw : een institutionele handleiding (‘s-Hertogenbosch 1993).

Overijssel

 • E.D. Eijken (+), Compendium van het Overijssels recht vóór 1811, P. Brood en J. Mooijweer (eds.) (Kampen 2007) – zelfs in zijn onvoltooide staat is dit omvangrijke werk belangrijk.
 • P. Brood en F.A.J. van de Ven, Klaring van Overijssel: de hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken (Hilversum 2010).

Het archief van de Hoge Bank en Klaring wordt bewaard bij het Historisch centrum Overijssel te Zwolle, toegang 0029, beschreven door A.J. Mensema, Inventaris van het archief van de Hoge Bank en Klaring van Overijssel, 1530 – 1798 (Zwolle 2011). Enkele registers in het archief van de Bisschoppen van Utrecht (het Utrechts Archief, toegang 218-1) bevatten middeleeuwse vonnissen van deze rechtbank.

Enkele woordenboeken bieden hulp bij het interpreteren van oude juridische termen:

 • F.L. Kersteman, Practisyns woordenboekje, of Verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk (Dordrecht 1785; herdrukken Groningen-Hilversum 1988, Groningen-Den Haag 1996, Den Haag 2005); online, Delpher.
 • K.F. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden (3 vol., Leiden 1890; reprint Handzame 1977; online, dl. 1 (A-Huwen), DBNL.
 • R. Reinsma, Glossarium van XVe en XVIe-eeuwse rechtstermen ontleend aan sententiën en dossiers van de Grote Raad van Mechelen (Amsterdam 1967).
 • M. van Hattum en H. Rooseboom, Glossarium van oude Nederlandse rechtstermen (Amsterdam 1977).
 • N. Wijdeveld, M. van Hattum en R. van Answaarden, Glossarium van oude Franse rechtstermen (Amsterdam 1983).

Rechtshistorische tijdschriften

Links

België:

Nederland:

Logo OVR

De Stichting OVR had een eigen rechtshistorische portalsite met daarop de nodige informatie. Vanwege technische problemen is de site niet meer in bedrijf. Enkele van de links hieronder zijn daaraan ontleend. In de eerste plaats een aantal algemene websites:

Nederland

Naast historische plakkaatboeken, verzamelingen van ordonnanties en verordeningen uit de vroegmoderne tijd, zijn er ook moderne uitgaven, een aantal ervan is ook online raadpleegbaar:

 • Digitale Plakkaatzoeker – een zoekmachine voor verordeningen in het Overkwartier van Gelre, 1665-1795, een deel van Limburg; zie verder Gelderse plakkatenlijst : 1740-1815, J. Drost (ed.) (Zupthen 1982)
 • The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870, Huygens Instituut-Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Amsterdam – een portal rond het West Indisch Plakaatboek, J.A. Schiltkamp, J.Th. de Smidt en T. van der Lee (eds.) (5 dln. in 3 banden, Amsterdam 1973-1979)
 • Plakaatboek Guyana 1670-1816, Huygens Instituut – ordonnanties voor Berbice, Demerary en Essequibo
 • Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811, Jacobus Anne van der Chijs (ed.) (17 delen, Batavia 1885-1901) – ook goed doorzoekbaar op de portalsite Sejarah Nusantara
 • Kaapse Plakkaatboek, M.K. Jeffreys en S.D. Naudé (eds.) (6 dln., Cape Town, 1944-1951)
 • Ceylonees plakkaatboek: plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796, Lodewijk Hovy (ed.) (2 dln., Hilversum, 1991)
 • Klein plakkaatboek van Nederland : verzameling van ordonnantiën en plakkaten betreffende regeeringsvorm, kerk en rechtspraak, (14e eeuw tot 1749), A.S. de Blécourt en N. Japikse (ed.) (Groningen 1919) – een selectie van ordonnanties en plakkaten
 • Overijsselse plakkatenlijst : lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-1810, S.J. Fockema Andreae en W. Downer (ed.) (Utrecht 1961)
 • Drentsch Plakkaatboek, J.G.Ch. Joosting (ed.) (Leiden 1912) – zie verder Drentse plakkatenlijst, 1593-1840, P. Brood (ed.) (Bussum 1975)
 • Kerkelyk plakaat-boek, behelzende plakaaten, ordonnantien, ende resolutien, over de kerkelyke zaken, Nikolaas Wiltens e.a. (ed.) (5 dln., ‘-s-Gravenhage 1722-1807) – ook online (Hathi Trust Digital Library)

De blog Bona Politia werkt aan een overzicht van gedigitaliseerde placaetboeken. Het Huygens Instituut zal op korte termijn in het project REPUBLIC alle vroegmoderne resoluties van de Staten-Generaal digitaliseren.

België

Recent lanceerde het Centre d’Histoire du Droit et de la Justice in Louvain-la-Neuve de portalsite Digithemis met een rijke keuze aan bronnen en hulpmiddelen.

Enkele digitale bibliotheken, eerst een aantal algemene collecties:

 • Delpher, Royal Library, The Hague – met in feite drie boekencollecties 1,000 van het project Early Dutch Books Online (1780-1800), 1200 boeken voor het tijdvak 1913-1929, en 80000 boken die in samenwerking met Google zijn gedigitaliseerd
 • Boeken en handschriften, Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam – zie ook het overzicht van digitale collecties en beeldbanken
 • Beeldbank, Bibliotheek Vrije Universiteit, Amsterdam – een bescheiden titel voor een waaier aan collecties (brieven, boeken, handschriften, kerkboeken, portretten en foto’s)
 • Leesmuseum, Bibliotheek Arnhem – deze bibliotheek bevat een behoorlijk aantal juridische publicaties
 • Digital Collections, Rijksuniversiteit Groningen – daarbij met name de 127 Papyri Groninganaemet daarnaast het Institutional Repository; voor rechtsgeleerdheid is er een aparte collectie met een sectie dissertaties
 • Digitale Collectie, Tresoar, Leeuwarden – hierin vele soorten bronnen, onder andere handschriften met Oudfries recht en ook enkele procesdossiers
 • Digital Special Collections, Universiteitsbibliotheek Leiden – vele collecties met gedigitaliseerde boeken, handschriften en archivalia
 • Colonial Collection, Koninklijk Instituut voor de Tropen – een digitale collectie met zo’n 1300 boeken en vele tijdschriften, waarbij de nodige titels raken aan recht en wetgeving; de collectie wordt sinds 2013 beheerd te Leiden
 • Project Digitalisering Erfgoed, Radboud Universiteit Nijmegen – alfabetische lijsten ontsluiten op simpele wijze een niet onaanzienlijke digitale collectie; er is nu ook een portal voor de gedigitaliseerde Bijzondere Collecties, met zowel handschriften als oude drukken
 • Digitized Objects Special Collections, Bijzondere Collecties, Utrecht University Library
 • The Early Modern Pamphlets Online – Brill – pamfletten uit liefst drie collecties: de Knuttel- en Van Alphencollecties in de Koninklijke Bibliotheek, en de Flugschriften des 16. Jahrhunderts, pamfletten uit het Duitse Rijk; minstens 400 pamfletten betreffen het recht (zoeken met subject “Law”)
 • Early European Books – Chadwyck – in Nederland heeft men vrij toegang tot gedigitaliseerde boeken van vóór 1700 uit de Koninklijke Bibliotheek in deze collectie, met daarbij ook pamfletten
 • Bronnen voor Nederlandse geschiedenis, Digitale Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Utrecht – 17e- en 18-eeuwse drukken over de geschiedenis van Nederlandse steden, en het Groot Placaet-Boeck (…) voor Holland en Zeeland (9 delen, ‘s-Gravenhage 1658-1796)
 • Rechtsgeleerdheid, Digitale Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Utrecht – een klein aantal werken van auteurs als De Groot, Van Leeuwen, Noodt, Voet en Huber, en de Nederlandse versie uit 1809 van de Code civil
 • Belgica, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel – een digitale bibliotheek met boeken, afbeeldingen, kaarten, grafische kunst en munten
 • Flandrica: Erfgoedbibliotheken online – zes Vlaamse openbare bibliotheken presenteren hier gedigitaliseerd erfgoed, speciaal oude drukken en handschriften
 • Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV), Vlaamse Erfgoedbibliotheek – een bibliografische database voor boeken gedrukt in Vlaanderen tussen 1500 en 1800
 • DONum BICfB – een portal voor gedigitaliseerde werken van universiteiten in Wallonië
 • Lovaniensia, Bijzondere Collecties, KU Leuven en Réserve patrimoine, UC Louvain – gedigitaliseerde vroegmoderne drukken van werken van Leuvense hoogleraren en alumni

De Koninklijke Bibliotheek biedt een overzicht van Nederlandse digitaliseringsprojecten (stand mei 2015). Digitaal Erfgoed Nederland heeft een doorzoekbare projectenbank.

Proefschriften en scripties geschreven aan Nederlandse en Belgisch universiteiten kan men steeds meer online raadplegen:

 • NARCIS – de centrale portal voor digitale toegang tot Nederlandse proefschriften
 • Scripties Online – een database met honderden doctoraalscripties geschreven aan Nederlandse universiteiten
 • HBO Kennisbank – B.A. en M.A. scripties geschreven aan Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs
 • Bictel – Franstalige proefschriften uit België
 • E-thesis – online versies van recente master/licentiaatsverhandelingen aan Belgische universiteiten (in het Nederlands), met daarbij ook rechtshistorische onderwerpen
 • Vlaamse Scriptiebank – doctoraalscripties verdedigd aan Vlaamse universiteiten

Hier enkele juridische tijdschriften:

 • Tijdschriften 1850-1940, Delpher, Koninklijke Bibliotheek – tachtig tijdschriften, waaronder het Advocatenblad (1918-1935), in de tweede serie met name het Rechtsgeleerd magazijn (1882-1938); daarnaast zijn er de verschillende staatscouranten en -bladen voor Nederland en Nederlands Indië
 • Weekblad van het regt (1839-1943) – een gedigitaliseerde versie bij de Universiteit Maastricht van dit belangrijke tijdschrift
 • Annuaire statistique de la Belgique (et du Congo Belge) (1870-1995), National Archief, Brussel – twee andere juridische tijdschriften Revue Belge de la police administrative et judiciaire en La Belgique judiciaire, zijn daar ook digitaal toegankelijk

Afzonderlijke onderwerpen:

Een aantal websites biedt een inleiding tot de paleografie, de studie van oud schrift, van belang om met vrucht oude teksten te ontcijferen en te interpreteren. Meer sites noem ik op de speciale pagina over paleografie: